IOWISZ- nowy instrument Ministerstwa Zdrowia ma zracjonalizować i uporządkować proces inwestycji w służbie zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia chce zracjonalizować i uporządkować proces inwestycji w służbie zdrowia. Opracowało Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia- tzw. IOWISZ.

Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o łatwej do zapamiętania, skróconej nazwie, IOWISZ. 

Już wzbudza masę emocji.

W praktyce ma to wyglądać tak, że dokonywana będzie ocena projektu inwestycyjnego jednostki zdrowia, która ubiega się o jego dofinansowanie. Ocena odbywać się będzie w oparciu o zawierający kilkadziesiąt pytań formularz IOWISZ. Udzielone na każde pytanie odpowiedzi zostaną ocenione przez urzędników w skali od 1 do 10 oraz z uwzględnieniem wagi, jaka zostanie przypisana poszczególnym pytaniom.

Według Ministerstwa Zdrowia IOWISZ ma na celu poprawę racjonalności zakupów inwestycyjnych w służbie zdrowia. O powstanie narzędzi pozwalających na kontrolę wydawania środków unijnych w sektorze służby zdrowia upominała się już wcześniej Komisja Europejska.

Oczywiście dalekosiężny cel nadrzędny to ogólna poprawa naszego systemu ochrony zdrowia poprzez poprawę jakości i zracjonalizowanie technologii.  Założenie jest takie, by zapewnić całkowicie przejrzystą drogę wydania opinii przede wszystkim o samej celowości planowanej inwestycji. Taka pozytywna opinia ma być warunkiem z punku widzenia formalnego do uzyskania zgody na dofinansowanie inwestycji. Jest co regulować i o co walczyć, bo wartość dofinansowania inwestycji w sektorze zdrowotnym do 2020r. szacuje się na ok. 12 mld złotych.